Phân quyền domain

10/08/2020 08:25 (1 năm trước) | Quản lý Domain

Việc phân quyền là việc quan trọng bậc nhất khi sử dụng LarVPS. Vì mặc định LarVPS sử dụng cơ chế phân quyền User/Domain thế nên chỉ có user A có thể truy cập và tạo file của domain A. Việc bạn upload source code từ máy tính hay chuyển code từ bên khác về VPS thường mặc định sẽ là cơ chế phân quyền Root/Nginx. Thế nên sẽ gặp một số vấn đề như upload files, không thể cập nhật theme, cài đặt plugin sẽ yêu cầu tài khoản FTP vv..

Nếu bạn cài đặt Wordpress/ Laravel sẵn từ LarVPS thì bạn không lo vấn đề này, vì LarVPS đã phân quyền giúp bạn.

Để phân lại quyền bạn vào Quản lý Domain > Phân quyền domain

==//=====================================================================
4. Quan ly Domain > Phan quyen Chown/Chmod
/-----------------------------------------------------------------------/

1) larvps.com

-//- Nhap lua chon cua ban [0=Thoat]: 1
Xac nhan phan quyen cho domain: larvps.com? (y/n): y  
​


Ngoài cách này ra bạn có thể dùng 2 cách sau bằng cách gõ lệnh:

  • larvps chmod domain.com (thay domain.com = domain của bạn)
  • 00 ( 2 số 0 ) giúp phân lại toàn bộ quyền của domain đang có trên LarVPS

Bài viết liên quan

Cộng đồng LarVPS

LarVPS có cộng đồng hỗ trợ, bạn có thể trao đổi những vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng LarVPS.