Tính năng chính


Menu LarVPS

Để sử dụng menu LarVPS bạn gõ lệnh: larvps để hiện bảng quản lý. Việc quản lý từng tính năng bằng số thứ tự đứng phía trước.

Các tính năng chính:
=========================================================================
        LarVPS v0.8.1.1.2 - Cong cu quan ly VPS
           LarVPS.com - version: Active
-------------------------------------------------------------------------
Status: OK | Disk: 11/25 GB | Ram: 336/809 MB | Swap: 319/2559 MB
-------------------------------------------------------------------------
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation
//---------------------------------------------------------------------//

 1) Quan ly Domain       17) Quan ly Log
 2) Quan ly ZeroSSL Premium  18) Quan ly Wordpress
 3) Quan ly SSH/SFTP      19) Quan ly Image
 4) Quan ly AppAdmin      20) Quan ly Telegram
 5) Quan ly Database      21) Thiep lap SSL Paid
 6) Quan ly PHP        22) Mod Security
 7) Quan ly Nginx       23) Thong tin VPS
 8) Quan ly Fail2ban      24) Cap nhat VPS
 9) Quan ly Application    25) Active Key
10) Quan ly Syntax       26) Backup & Restore
11) Quan ly Utility      27) Alias public_html
12) Quan ly Crontab      28) Duplicate Website
13) Quan ly Cache       29) File Manager
14) Quan ly Swap        30) Transfer Website
15) Quan ly Port        31) Convert sang AlmaLinux
16) Quan ly Disk        32) Quan ly Let's Encrypt (*)

-//- Nhap lua chon cua ban (1-32) [Ctrl+C=Thoat]:

Quản lý Domain

Tính năng quản lý domain cho phép bạn thêm tên miền mới vào VPS một cách dễ dàng, không cần phải cấu hình vhost nhiều dòng, mọi thứ đều tự động. Việc xóa domain cũng rất đơn giản.

Các tính năng chính:
==//=====================================================================
1. Quan ly Domain
-------------------------------------------------------------------------
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#section-5
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Danh sach domain  3) Them/Xoa redirect 5) Xoa domain
2) Them domain	   4) Phan quyen domain

-//- Nhap lua chon cua ban (1-5) [0=Thoat]: 1

--//---------------------------------------------------------------------
1. Quan ly Domain > Them domain
-------------------------------------------------------------------------
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#item-5-3
/-----------------------------------------------------------------------/

Nhap domain hoac subdomain ban muon them 
(vidu: larvps.com, abc.larvps.com) [0=Thoat]: abc.com
Ban co muon cai dat phien ban Wordpress moi nhat cho abc.com? (y/n): y  
Mac dinh se thay prefix wp_ de bao mat (y/n): y

Quản lý Let's Encrypt

Tính năng quản lý Let's Encrypt giúp bạn có thể biến website từ http:// sang https:// miễn phí mà không mất bất kỳ một chi phí nào.

Các tính năng chính:
===//====================================================================
2. Quan ly Let's Encrypt
-------------------------------------------------------------------------
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#section-6
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Danh sach domain  3) Xoa Let's Encrypt
2) Them Let's Encrypt 4) Gia han domain

Nhap lua chon cua ban (1-4) [0=Thoat]: 2

--//---------------------------------------------------------------------
2. Quan ly Let's Encrypt > Them SSL - Let's Encrypt
-------------------------------------------------------------------------
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#item-6-10
/-----------------------------------------------------------------------/

1) abc.com
2) thumbnail.site

-//- Nhap lua chon cua ban [0=Thoat]: 1

Quản lý SSH/SFTP

Tính năng quản lý SSH/SFTP giúp bạn có thể thay đổi port truy cập SSH giúp ngăn chặn các đợt scan port, thay đổi mật khẩu của Root đơn giản.

Các tính năng chính:
==//=====================================================================
3. Quan ly SSH/SFTP
-------------------------------------------------------------------------
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#section-7
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Doi port SSH/SFTP	    3) Doi password SFTP User
2) Doi password SSH/SFTP Root 4) Tang so lan login sai

-//- Nhap lua chon cua ban (1-4) [0=Thoat]: 1

--//---------------------------------------------------------------------
3. Quan ly SSH/SFTP > Thay doi port SSH
-------------------------------------------------------------------------
Port SSH hien tai: 3391
/-----------------------------------------------------------------------/

Nhap Port SSH moi [2000-9999]: 3392
Xac nhan thay doi port SSH? (y/n): y

Quản lý AppAdmin

Quản lý AppAdmin giúp bảo vệ ứng dụng trước các truy cập vào ứng dụng, điển hình trước khi truy cập phpMyAdmin sẽ xuất hiện popup yêu cầu Username và Password.

Các tính năng chính:
==//=====================================================================
4. Quan ly AppAdmin
-------------------------------------------------------------------------
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#section-8
/------------------------------------------------------------------------/

/-----------------------------------------------------------------------/
phpMyAdmin: http://172.104.315.20:3991/phpmyadmin
-------------------------------------------------------------------------
PortAdmin: 3991
Username: admin
Password auth: Z2Q3NTEwNTFhMszBhYjMzMzczNzQ1YWMz
Password admin mysql: L2Q3NTEwNTFhMzBhYnMzMzczNzQ1YWMz
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Doi Port Admin	   4) Doi Password
2) Danh sach User	   5) Xoa User
3) Them User		   6) Tang so lan login sai

Nhap lua chon cua ban (1-6) [0=Thoat]: 1

Quản lý Cache

Tính năng quản lý Cache giúp bạn bật tắt Memcached, Redis nhanh chóng để phục vụ cho các ứng dụng. Mặc định LarVPS sẽ tắt để tiết kiệm ram cho VPS.

Các tính năng chính:
==//=====================================================================
13. Quan ly Cache
-------------------------------------------------------------------------
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#section-9
/-----------------------------------------------------------------------/

/-----------------------------------------------------------------------/
Opcache GUI: http://172.204.315.91:4991/opcache
phpMemcachedAdmin: http://172.204.315.91:4991/phpmemcachedadmin
-------------------------------------------------------------------------
Username: admin
Password: Y2Q3NTEwNTFhMzBhYjMzMzczNzQ1YWMz
/-----------------------------------------------------------------------/

/-----------------------------------------------------------------------/
Zend Opcache : active
Memcached : active
Redis : inactive
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Memcached	 3) Zend Opache	 5) Xoa cache
2) Redis	 4) Rocket-Nginx

-//- Nhap lua chon cua ban (1-5) [0=Thoat]:

Quản lý Database

Tính năng quản lý database giúp bạn xem tổng quát các databas. Bạn có thêm, xóa hay backup hoặc restore một cách đơn giản.

Các tính năng chính:
==//=====================================================================
5. Quan ly Database - MariaDB: 10.5.4 - active
-------------------------------------------------------------------------
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#section-10
/-----------------------------------------------------------------------/

/-----------------------------------------------------------------------/
phpMyAdmin: http://172.204.315.90:3991/phpmyadmin
-------------------------------------------------------------------------
PortAdmin: 3991
Username: admin
Password auth: M2Q3NTEwNTFhMzBhYjMzLMzczNzQ1YWMz
Password admin mysql: O2Q3NTEwNTFhMzBhYjMzMzczNzQ1YWMz
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Danh sach Database	   5) Xoa Database
2) Thong tin Database	   6) Import Database
3) Them Database	   7) Export Database
4) Thay doi password DB_User

-//- Nhap lua chon cua ban (1-7) [0=Thoat]: 1

Quản lý Swap

Tính năng quản lý swap giúp tăng lượng ram ảo để VPS hoạt động ổn định hơn. Mặc định cài LarVPS đã được thêm sẵn 1GB

Các tính năng chính:
==//=====================================================================
14. Quan ly Swap
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Xem Swap
2) Them Swap
3) Xoa Swap

-//- Nhap lua chon cua ban (1-3) [0=Thoat]: 1

--//---------------------------------------------------------------------
14. Quan ly Swap > Xem Swap
/-----------------------------------------------------------------------/

NAME    TYPE SIZE  USED PRIO
/var/swap.1 file  2G 167.8M  -2

Quản lý PHP

Tính năng quản lý PHP giúp bạn có thể tùy chỉnh, thêm bớt các tính năng của PHP.ini. Ngoài ra có thể nâng cấp hoặc hạ cấp phiên bản PHP đơn giản.

Các tính năng chính:
==//=====================================================================
6. Quan ly PHP - 7.4.9 - active
-------------------------------------------------------------------------
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#section-12
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Cau hinh PHP.ini chung	 3) Thay doi phien ban
2) Cau hinh Pool PHP theo domain

-//- Nhap lua chon cua ban (1-3) [0=Thoat]: 3

//---------------------------------------------------------------------//
Thay doi phien ban PHP - Hien tai: v7.4.9
/-----------------------------------------------------------------------/

1) 7.4
2) 7.3
3) 7.2

Nhap lua chon (1-3) [0=Thoat]: 2

Quản lý Application

Tính năng quản lý application giúp bạn cài đặt nhanh các ứng dụng phổ biến như Wordpress, Laravel vào bất kỳ domain nào đã được thêm trong VPS.

Các tính năng chính:
==//=====================================================================
9. Quan ly Application
-------------------------------------------------------------------------
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#item-13
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Cai dat Wordpress
2) Cai dat Laravel

-//- Nhap lua chon cua ban (1-2) [0=Thoat]: 

-------------------------------------------------------------------------
9. Quan ly Application > Cai dat Wordpress
-------------------------------------------------------------------------

1) larvps.com

-//- Nhap lua chon cua ban [0=Thoat]: 1

Quản lý Utility

Tính năng quản lý utility là tính năng quản lý các tiện ích hỗ trợ cho Laravel, chuyển website cả bạn từ HocVPS/VPSSIM/TinoVPS/Cpanel về LarVPS nhanh chóng

Các tính năng chính:
==//=====================================================================
11. Quan ly Utility
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Cai dat Composer (Laravel, CodeIgniter, Zend FW)
2) Cau hinh vhost /public Laravel
3) Cap nhat Laravel
4) Xoa cache/view/session Laravel
5) Chuyen website tu HocVPS/VPSSIM/TinoVPS
6) Chuyen website tu Cpanel

-//- Nhap lua chon cua ban (1-6) [0=Thoat]: 4

--//---------------------------------------------------------------------
11. Quan ly Utility > Chuyen Website tu HocVPS/VPSSIM/TinoVPS
-------------------------------------------------------------------------
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#item-14-75
/-----------------------------------------------------------------------/

IP cua HocVPS/VPSSIM/TinoVPS: 113.23.16.1
Port ssh (ex: 22): 2222
Domain: larvps.com
Nhap thong tin database cua domain HocVPS/VPSSIM/TinoVPS:

DB_NAME: larvps_db
DB_USER: larvps_user
DB_PASSWORD: larvps@123457

Xac nhan thong tin tren (y/n): y

Quản lý Fail2ban

Tính năng quản lý Fail2ban giúp bạn có thể mở khóa IP hay khóa bất kỳ IP nào muốn truy cập SSH hệ thống. Fail2ban bảo vệ truy cập SSH và Auth portAdmin. Sau 5 lần nhập sai sẽ tự động khóa IP.

Các tính năng chính:
==//=====================================================================
8. Quan ly Fail2ban
-------------------------------------------------------------------------
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#item-23
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Danh sach IP bi khoa	  3) Khoa IP
2) Danh sach IP da mo khoa 4) Mo khoa IP

-//- Nhap lua chon cua ban (1-4) [0=Thoat]: 4

--//---------------------------------------------------------------------
8. Quan ly Fail2ban > Mo khoa IP
-------------------------------------------------------------------------
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#item-15-48
/-----------------------------------------------------------------------/

Nhap Ip ban muon mo khoa: 113.23.16.1

Quản lý Port

Tính năng quản lý port giúp bạn có thể đóng, mở port trên VPS một cách đơn giản và nhanh chóng ngoài ra tính năng còn quản lý các port đang mở.

Các tính năng chính:
==//=====================================================================
15. Quan ly Port
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Danh sach port   3) Khoa port
2) Mo port	   4) Mo port can thiet

-//- Nhap lua chon cua ban (1-4) [0=Thoat]: 1

--//---------------------------------------------------------------------
15. Quan ly Port > Danh sach Port
/-----------------------------------------------------------------------/

Danh sach Port dang mo VPS:

3990/tcp
3991/tcp
11211/tcp

Quản lý Crontab

Tính năng quản lý crontab giúp bạn có thể thực hiện các hành động theo từng phút, giờ, năm, tháng. Việc thêm crontab bạn cần sử dụng qua GUI được cung cấp bới LarVPS

Các tính năng chính:
==//=====================================================================
12. Quan ly Crontab
-------------------------------------------------------------------------
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#section-17
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Danh sach Crontab
2) Cap nhat Crontab

-//- Nhap lua chon cua ban (1-2) [0=Thoat]: 2

Thiết lập SSL Paid

Tính năng thiếp lập ssl paid giúp bạn có thể cấu hình các ssl trả phí từ các nhà cung cấp như Rapid SSL, GeoTrust SSL.

Các tính năng chính:
==//=====================================================================
21. Thiet lap SSL Paid
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Them SSL
2) Xoa SSL
3) Restart Nginx

-//- Nhap lua chon cua ban (1-3) [0=Thoat]: 1

--//---------------------------------------------------------------------
21. Thiep lap SSL Paid > Them SSL cho domain
/-----------------------------------------------------------------------/

1) larvps.com

-//- Nhap lua chon cua ban [0=Thoat]: 1

Backup & Restore

Việc backup và restore rất đơn giản với LarVPS. Tính năng có thể backup toàn bộ website bao gồm source + database, mỗi domain được lưu thành một file duy nhất kèm ngày tạo.

Các tính năng chính:
==//=====================================================================
28. Backup & Restore - 4.0K	/usr/share/nginx/larvps/backup/source
-------------------------------------------------------------------------
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#section-19
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Backup
2) Restore
3) Cai dat Google Drive

-//- Nhap lua chon cua ban (1-3) [0=Thoat]: 1

//---------------------------------------------------------------------//
26. Backup & Restore > Backup
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Backup full domain (code + database)
2) Backup database
3) Lich backup
4) Xoa lich backup
5) Xoa backup local

Nhap lua chon cua ban (1-5) [0=Thoat]:

Cập nhập VPS

Tính năng cập nhật hệ thống giúp bạn cập nhật LarVPS lên phiên bản mới nhanh nhất và đơn giản, ngoài ra còn cập nhật PHP/Nginx/Mariadb và core Linux khi có phiên bản mới.

Các tính năng chính:
=========================================================================
Cap nhat he thong
=========================================================================
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#section-23
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Kiem tra phien ban LarVPS 3) Cap nhat he thong Linux
2) Cap nhat LarVPS

Nhap lua chon cua ban (1-3) [0=Thoat]: 1

//---------------------------------------------------------------------//
Kiem tra phien ban LarVPS
-------------------------------------------------------------------------

/-----------------------------------------------------------------------/
Hien tai: 0.5.8.5.3
Moi nhat: 0.5.8.5.3 - 10/08/2020
/-----------------------------------------------------------------------/

Các syntax của LarVPS

Tính năng quản lý các câu lệnh đã được LarVPS cài sẵn, ví dụ: khởi động Nginx: larvps nginx -r . Ngoài ra bạn có thể start, restart, stop, status của Nginx/PHP-FPM/Mariadb

Các tính năng chính:
==//=====================================================================
10. Quan ly Syntax
-------------------------------------------------------------------------
Nginx   : active
PHP-FPM  : active
MariaDB  : active
SSHD   : active
Fail2Ban : active
Crond   : active
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Syntax LarVPS 3) Restart	  5) Status
2) Start	 4) Stop

-//- Nhap lua chon cua ban (1-5) [0=Thoat]: 1

Quản lý Nginx

Tính năng giúp bạn thêm các cấu hình Nginx cho từng domain và điều chỉnh thêm các thông số của Nginx

==//=====================================================================
7. Quan ly Nginx - active
-------------------------------------------------------------------------
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#section-33
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Cau hinh nginx.conf
2) Cau hinh domain.conf

-//- Nhap lua chon cua ban (1-2) [0=Thoat]: 1

Quản lý Image

Tính năng hỗ trợ tối ưu hóa tất cả các ảnh của một domain chỉ định, chỉ vài thao tác sẽ giúp bạn tối ưu hàng ngàn file ảnh nhanh chóng

==//=====================================================================
19. Quan ly Image
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Optimize Images (JPG+PNG)

-//- Nhap lua chon cua ban (1-1) [0=Thoat]: 1

--//---------------------------------------------------------------------
19. Quan ly Image > Danh sach domain
/-----------------------------------------------------------------------/

1) larvps.com

-//- Nhap lua chon cua ban [0=Thoat]: 1
Ma nguon web ban la Wordpress? (y/N): y

Quản lý log

Tính năng tập hợp các log lại trên VPS, giúp bạn có có thể tìm kiếm các lỗi đến từ Nginx/PHP-FPM/Mariadb và cả log php theo domain

==//=====================================================================
17. Quan ly Log
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Nginx			  4) Domain
2) PHP-FPM			  5) Xoa log (Nginx+PHP-FPM+MariaDB)
3) MariaDB

-//- Nhap lua chon cua ban (1-5) [0=Thoat]:

Quản lý Telegram

Tính năng nhận thông báo qua Telegram, giúp bạn nhận nhanh những cảnh báo như có ai đó truy cập SSH, thông báo về tình trạng các serive đang hoạt động trên LarVPS

Các tính năng chính:
==//=====================================================================
20. Quan ly Telegram
-------------------------------------------------------------------------
Telegram API: 1142067553:AAHv712I6OfU4_tSeQ_78i70r7knRbgVzQ8
Telegram User ID: 6024444698
-------------------------------------------------------------------------
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#section-36
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Cai dat

-//- Nhap lua chon cua ban (1-1) [0=Thoat]:

Quản lý Wordpress

Tính năng giúp quản lý Wordpress thông qua lệnh, giúp bạn có thể quản lý được nhiều website tập trung hơn

==//=====================================================================
18. Quan ly Wordpress
/-----------------------------------------------------------------------/

 1) Clear Cache All
 2) Update All (Core + Theme + Plugin)
 3) Update Wordpress Core
 4) Update Theme
 5) Update Plugin
 6) Delete inActive (Theme + Plugin)
 7) Delete Post (Draft + Trash + Revision)
 8) Delete Comment (Spam)
 9) Clean WP-Rocket (Cache + Preload)
10) Ho tro Webp

Nhap lua chon cua ban (1-10) [0=Thoat]:

Mod Security

Tính năng quan trọng trọng khi quản lý VPS, mọi thông tin cảnh báo sẽ được quản lý tại đây

==//=====================================================================
22. Mod Security
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Them Auth /wp-login.php  4) Canh bao Downtime Website
2) Canh bao login SSH	   5) Monitor VPS
3) Xac thuc 2FA login SSH

-//- Nhap lua chon cua ban (1-5) [0=Thoat]: 1

Quản lý Disk

Tính năng giúp bạn cảnh báo dung lượng disk, các file hay thư mục chiếm dung lượng trên VPS của bạn

==//=====================================================================
16. Quan ly Disk - 25GB (available: 5.8GB)
-------------------------------------------------------------------------
Filesystem   Type    Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda    ext4    25G 5.8G  18G 26% /
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Canh bao FullDisk 4) Check Var     7) Large files
2) Check Root     5) Check Tmp     8) Large file domain
3) Check Home     6) Check Usr

Nhap lua chon cua ban (1-8) [0=Thoat]:

Quản lý Syntax

Tính năng quản lý Syntax là tính năng tiện ích nếu bạn không rành các câu lệnh quản lý VPS, bạn có thể sử dụng tính năng này để khởi động lại PHP/NGINX/MYSQL.

==//=====================================================================
10. Quan ly Syntax
-------------------------------------------------------------------------
Nginx   : active
PHP-FPM  : active
MariaDB  : active
SSHD   : active
Fail2Ban : active
Crond   : active
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Syntax LarVPS 3) Restart	  5) Status
2) Start	 4) Stop

-//- Nhap lua chon cua ban (1-5) [0=Thoat]: 1

Thiết lập SSL paid

Tính năng giúp bạn cấu hình sẵn SSL. Bạn chỉ cần chọn domain cần cấu hình, sau đó upload 2 files crt + key vào thư mục chỉ định

==//=====================================================================
21. Thiet lap SSL Paid
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Them SSL
2) Xoa SSL
3) Restart Nginx

-//- Nhap lua chon cua ban (1-3) [0=Thoat]:

Duplicate website

Tính năng giúp bạn nhân bản nhanh website A sang B một cách nhanh chóng, mọi thông tin trong database của A sẽ được thay đổi sang B

==//=====================================================================
28. Duplicate website
/-----------------------------------------------------------------------/

Chon website ban muon Duplicate:

1) larvps.com

-//- Nhap lua chon cua ban [0=Thoat]: 1
Nhap domain moi cua ban (ex: larvps.com) [0=Thoat]: abc.com

Alias public_html

Tính năng giúp truy cập nhanh vào public_html theo cách đặt tên của bạn, ví dụ: cd abc sẽ truy xuất thẳng vào thư mục /home/abccom/abc.com/public_html/

==//=====================================================================
27. Truy cap public_html
/-----------------------------------------------------------------------/

1) larvps.com

-//- Nhap lua chon cua ban [0=Thoat]: 1
Dat ten alias bat ky (ex: larvps.com) [0=Thoat]: larvps

File Manager

Tính năng thay thế FileZilla, giúp ae có thể truy cập FTP nhanh gọn lẹ trên trình duyệt

==//=====================================================================
29. FTP - File Manager
-------------------------------------------------------------------------
Huong dan: 
/-----------------------------------------------------------------------/

1) Cai dat
2) Dang nhap
3) Mo File Manager
4) Tat File Manager

Cộng đồng LarVPS

LarVPS có cộng đồng hỗ trợ, bạn có thể trao đổi những vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng LarVPS.