Các thuật ngữ bạn cần biết

26/06/2020 03:06 (3 năm trước) | Tin tức
Domain: Tên miền website: abc.com
VPS: Virtual private server (Máy chủ ảo)
IP VPS: Địa chỉ IP của VPS
Username: Tên đăng nhập
Password: Mật khẩu đăng nhập
Login SSH: kết nối VPS thông qua SSH
Update: Nâng cấp phiên bản
phpMyAdmin: Phần mềm quản trị cở sở dữ liệu MySQL
Setup: Cài đặt
Active Key: mã dùng để kích hoạt LarVPS
Connect: Kết nối tới
Status: Trạng thái
Reset: Khởi động lại

Cộng đồng LarVPS

LarVPS có cộng đồng hỗ trợ, bạn có thể trao đổi những vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng LarVPS.