Hướng dẫn truy cập phpMyAdmin trong LarVPS

10/10/2020 02:40 (3 năm trước) | Tin tức
Để truy cập vào phpMyAdmin bạn vào: 5) Quan ly Database trong LarVPS nó sẽ liệt kê cho bạn thông tin tài khoản Admin. Đây là tài khoản có quyền hạn cao nhất.

==//=====================================================================
- 5. Quan ly Database - MariaDB: 10.5.4 - active
/-----------------------------------------------------------------------/
phpMyAdmin: http://172.104.86.134:6789/phpmyadmin
-------------------------------------------------------------------------

PortAdmin: 6789
Username: admin
Password auth: KjIzYmNiNTI5NTg0YmVjM2I1
Password admin mysql: LDRjMGY1ODVBNTMzYzhhZmQyODM4NjRk
/-----------------------------------------------------------------------/​

 

Bạn sẽ có đường dẫn để truy cập phpMyAdmin ví dụ ở đây là: http://172.104.86.134:6789/phpmyadmin

Ở đây sẽ có 2 password:

  1. Pass Auth: Dùng để bảo mật khi truy cập đường dẫn http://172.104.86.134:6789/phpmyadmin. Nếu nhập sai 3 lần IP bạn sẽ bị khóa
  2. Pass admin mysql: Đây là password của tài khoản admin trong Mysql.

Khi bạn thêm Domain, LarVPS đã cấp ở mỗi user là 1 pass auth / 1 pass mysql. Vì thế nếu không thật sự cần thiết thì bạn nên sử dụng thông tin đăng nhập của user, tránh sử dụng  tài khoản admin.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết.

 

Cộng đồng LarVPS

LarVPS có cộng đồng hỗ trợ, bạn có thể trao đổi những vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng LarVPS.